Údaje zverejňované zo zákona

DANTEM Slovensko s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
Blatnická 3
831 02  Bratislava

IČO: 46 180 061
DIČ: 2023267213
IČ DPH: SK2023267213

Zápis v obchodnom registri:
Spoločnosť je vedená v OR Okresného Súdu Bratislava I, oddiel Sro, pod značkou 73193/B

Informácie pre oznamovateľov protispoločenskej činnosti:
Podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 54/2019“), má zamestnanec alebo iná osoba určená zákonom č. 54/2019 právo oznámiť zamestnávateľovi kriminalitu a inú protispoločenskú činnosť, napr. trestné činy, priestupky alebo iné správne delikty, v zmysle daného zákona.

Zodpovednou osobou zamestnávateľa za plnenie úloh a povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 54/2019 je Michal Sanitra, country manager DANTEM Slovensko s.r.o.

Oznámenie zamestnávateľovi podľa zákona č. 54/2019 je možné vykonať nasledovne:

  1. E-mailom: oznamenia@dantem.sk
  2. Telefonicky: +421 948 702 957 (v prípade nedostupnosti zavoláme naspäť)
  3. Osobne: prosíme o dohodnutie stretnutia vopred pomocou vyššie uvedených kontaktov
  4. Poštou: na adresu sídla zamestnávateľa s označením „Oznámenie“

Oznámenie podľa zákona č. 54/2019 môže oznamovateľ urobiť anonymne alebo môže uviesť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo iné údaje, z ktorých možno zistiť jeho totožnosť. S osobnými údajmi oznamovateľov nakladá zamestnávateľ v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zákonom č. 54/2019, pričom pri preverovaní oznámenia je zamestnávateľ povinný zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa (ak je z príslušného oznámenia známa).

Doručené oznámenie podľa zákona č. 54/2019 zamestnávateľ zaeviduje, preverí a postupuje v súlade so zákonom č. 54/2019. Ak je zamestnávateľovi známa totožnosť oznamovateľa, oboznámi ho s výsledkom preverenia jeho oznámenia v súlade so zákonom č. 54/2019.